top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Společnost: LAPTIME s.r.o.


IČO: 08799423
 

sídlo: Braunerova 563/7, Libeň 180 00, Praha 8
 

zápis: obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325588
 

telefon: +420 607 703 312
 

e-mail: info@laptime.cz
 

(dále "LAPTIME")

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 •  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále "Podmínky") upravují právní vztah, který vzniká zakoupením voucheru nebo dalších nabízených služeb mezi zákazníkem (dále "Zákazník") a LAPTIME. Objednávání těchto voucherů a služeb probíhá na webových stránkách LAPTIME na adrese www.laptime.cz (dále "Web"), které provozuje LAPTIME. Společnost se zabývá zejména zprostředkováváním jízd na závodních okruzích a jiných místech určených pro jízdu s automobilem a pronajímáním závodních okruhů za účelem pořádání tzv. Trackdays (dále "Trackday" nebo "Trackdays"). Na Trackday je možné koupit na Webu také poukaz (dále "Voucher").

 • Pokud je některé ustanovení těchto Podmínek v rozporu se smlouvou uzavřenou mezi LAPTIME a Zákazníkem, má přednost smlouva.

 • Tyto Podmínky jsou pro obě smluvní strany, tj. Zákazníka a LAPTIME, závazné od okamžiku, kdy je mezi nimi uzavřena smlouva podle dalších ustanovení těchto Podmínek. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

 • Smlouva a tyto Podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce.

 • LAPTIME upozorňuje, že znění těchto Podmínek může měnit. Taková změna ale nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé před přijetím změny Podmínek. Zákazník dává souhlas s aktuálním zněním Podmínek při každém jednotlivém uzavření smlouvy s LAPTIME.

 • Zákazníkem může být jak spotřebitel, tak i další osoby.

 • LAPTIME se může v nabídce Trackdays uvedených na Webu od těchto Podmínek odchýlit. V takovém případě mají přednost informace uvedené v nabídce Trackdays na Webu.

PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA NEBO DRŽITELE VOUCHERU

 • • Zákazník prohlašuje, že je držitelem platného řidičského oprávnění skupiny B nebo má jako spolujezdec souhlas svého zákonného zástupce.

 • Zákazník, případně držitel poukazu, bere na vědomí, že jízda na okruhu, je možná jen v případě plné příčetnosti, tj. že zákazník, případně držitel poukazu, nesmí být v době konání Trackdays pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků, nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce.

 • Zákazník prohlašuje a uzavřením smlouvy s LAPTIME stvrzuje, že v případě použití vlastního vybavení (např. vlastního automobilu) je toto vybavení plně funkční a je bezpečné jej užít pro účely účasti na Trackdays. 

 • Pro držitele Voucheru, pokud jím není Zákazník, jsou tyto Podmínky závazné od okamžiku, kdy svůj Voucher uplatní, tj. závazně si rezervuje některý Trackday.

 • Zákazník bere na vědomí, že jakékoli akce a odebírání služeb se účastní na vlastní nebezpečí. LAPTIME neodpovídá za jakoukoli újmu, kterou si Zákazník způsobí sám nebo mu způsobí třetí osoby.

 • Zákazník bere rovněž na vědomí, že je plně odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou způsobí třetím osobám nebo LAPTIME v průběhu konání Trackday.

 • Zákazník bere rovněž na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré pokyny, které mu udělí LAPTIME nebo provozovatel zařízení, kde se koná Trackday. 

 

ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • U Trackdays nabízených na Webu je uvedena aktuální cena (dále"Cena") a další informace o Trackdays a jejich vlastnostech. Cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a dalších souvisejících poplatků mimo případných příplatkových nebo volitelných služeb. Jestliže LAPTIME Zákazníkovi poskytne slevy, není možné je mezi sebou kombinovat, pokud LAPTIME neurčí jinak.

 • Sjednání smlouvy o účasti na Trackdays, případně kupní smlouvy na Voucher probíhá následovně:

  • Zákazník zvolí konkrétní Trackday, případně druh Voucheru, a vyplní poptávkový formulář, který se u Trackday nebo Voucheru nachází, přičemž mu mohou být v rámci Trackday nebo Voucheru dány na výběr různé varianty nebo nadstandardní služby, které Zákazník vybere zaškrtnutím příslušného tlačítka;

  • stiskem tlačítka "Odeslat" je odeslána nezávazná poptávka (dále "Poptávka") a její součást tvoří všechny informace vyplněné v poptávkovém formuláři; Zákazník může před odesláním Poptávky kontrolovat a měnit údaje, které do Poptávky zadal;

  • LAPTIME Zákazníkovi potvrdí přijetí Poptávky na jeho e-mail, který uvedl v Poptávce (dále "E-mail Zákazníka"), Zákazník bere na vědomí, že informace z Poptávky LAPTIME zpracovává individuálně a není proto povinno potvrzení odeslat neprodleně po přijetí Poptávky; 

  • společně s potvrzením zašle LAPTIME elektronicky na E-mail Zákazníka také informace k poptávané službě (tj. její stručný a termín konání) a fakturu s informacemi pro zaplacení Trackday nebo Voucheru; odeslání potvrzení společně s fakturou se má za závaznou nabídku na uzavření smlouvy (dále "Nabídka"); s elektronickým zasláním faktury a informací Zákazník výslovně souhlasí;

  • potvrzením Nabídky ze strany Zákazníka nebo zaplacením částky uvedené v Nabídce, podle toho, která skutečnost nastane dřív, je uzavřena smlouva.

 • Na základě uzavřené smlouvy se Zákazník zavazuje Zaplatit LAPTIME Cenu, případně další sjednané platby (dále "Další platby"). LAPTIME se zavazuje umožnit Zákazníkovi účast na Trackday a odebrat dalším jím objednané služby, případně Zákazníkovi zaslat na jeho email elektronickou podobu Voucheru a umožnit mu nabýt práva a povinnosti s Voucherem spojené. 

 • Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v Objednávce případně v jiných ujednáních nebo komunikaci mezi jím a LAPTIME, jsou pravdivé a správné. Zákazník se zavazuje případné změny těchto údajů bezodkladně oznámit. LAPTIME výslovně upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že LAPTIME nenese odpovědnost za jakoukoli škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů. Zákazník se zavazuje nahradit LAPTIME škodu, kterou mu způsobil sdělením nesprávných či nepravdivých údajů.

 • Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které zákazník vynaloží na to, aby mohl uzavřít smlouvu (tj. např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.), si hradí Zákazník sám. LAPTIME neúčtuje v této souvislosti žádné zvláštní poplatky a sazba těchto nákladů je v běžné výši.

 • Cenu s případnými dalšími sjednanými náklady se Zákazník zavazuje uhradit bezhotovostně převodem na účet LAPTIME, který LAPTIME sdělí Zákazníkovi v procesu Objednávky odesláním faktury společně se všemi dalšími potřebnými údaji.

 • LAPTIME nepožaduje od Zákazníka zálohu. 

 • Cena včetně Dalších plateb je splatná do 72 hodin od odeslání Objednávky. Pokud Zákazník neuhradí Cenu včetně Dalších plateb ve výše uvedené lhůtě, může LAPTIME odstoupit od smlouvy.

 • Při bezhotovostní platbě se cena a Další platby považují za uhrazené okamžikem připsání příslušné částky na účet LAPTIME.

 • Zákazník bere na vědomí, že LAPTIME odešle Voucher nebo přihlásí Zákazníka na konkrétní datum konání Trackday až po připsání celé Ceny včetně Dalších plateb na svůj účet. Zákazník nabývá právo na účast na Trackday teprve po jeho úplném zaplacení, případně uplatnění příslušného Voucheru dle dalších ustanovení těchto Podmínek. 

 • Zákazník bere na vědomí, že Vouchery LAPTIME zasílá pouze prostřednictvím elektronické pošty na E-mail Zákazníka a nezasílá jej v tištěné formě.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY NA VOUCHER

 • • Zákazník, který je spotřebitelem, může od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, a to do 14 dnů. Spotřebitelem je člověk, který uzavírá kupní smlouvu s LAPTIME mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání (dále "Spotřebitel"). Lhůta pro odstoupení plyne ode dne jeho převzetí Zákazníkem. Výjimky z možnosti odstoupení od smlouvy jsou popsány dále.

 • Zákazník má právo od smlouvy odstoupit i před tím, než začne plynout lhůta pro odstoupení dle odst. 4.1. Zákazník může odstoupit od smlouvy také prostřednictvím vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je součástí těchto Podmínek. Odstoupení je možné zaslat jak elektronicky, tak i v listinné podobě na adresu LAPTIME.

 • Pro zachování lhůty dle odst. 4.1. stačí, aby Zákazník oznámení o odstoupení od smlouvy v této lhůtě odeslal. 

 • V případě, že Zákazník z jakéhokoli důvodu odstoupí od smlouvy je LAPTIME povinno vrátit Zákazníkovi Cenu. LAPTIME vrátí platbu stejným způsobem, jakým platbu od Zákazníka přijalo. LAPTIME je oprávněno platbu vrátit i jiným způsobem, pokud s tím Zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Zákazník je v takovém případě povinen Voucher smazat.

 • Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy na Voucher, který byl uplatněn dle dalších ustanovení těchto Podmínek, se budou vztahovat storno podmínky dle odst. 5. těchto Podmínek. 

 • LAPTIME má právo od kupní smlouvy na Voucher odstoupit za stejných podmínek, jako Zákazník. V případě, že LAPTIME z jakéhokoli důvodu odstoupí od kupní smlouvy na Voucher bude se postupovat dle odst. 4.4. Podmínek. 

 • V případě, že LAPTIME Zákazníkovi společně s Voucherem zašle dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud Zákazník nebo LAPTIME odstoupí od kupní smlouvy na Voucher, pozbývá taková darovací smlouva účinnost a Zákazník je povinen společně se smazáním Voucher vrátit LAPTIME i poskytnutý dárek.

 

 • Pro vyloučení jakýchkoli pochybností bere Zákazník na vědomí, že body 4.1. až 4.7. tohoto článku, se uplatní jen v případě, že je Zákazníkem Spotřebitel.

PLATNOST A UPLATNĚNÍ VOUCHERU

 • • Zákazník je oprávněn Voucher převést na jakoukoli třetí osobu. Zákazník bere na vědomí, že LAPTIME nebude zkoumat, zda je osoba, která Voucher předložila (dále "Držitel Voucheru") jeho oprávněným držitelem a bude proto s osobou, který Voucher předloží jako první, jednat jako s oprávněným Držitelem Voucheru.

 • Voucher má platnost 1 rok od jeho vydání a v této lhůtě je nutné jej uplatnit u LAPTIME. Po uplynutí této lhůty již není možné Voucher uplatnit a jeho platnost propadá bez náhrady. Držitel Voucheru je povinen se seznámit s těmito Podmínkami před jeho uplatněním, na tuto skutečnost je Zákazník povinen Držitele Voucheru upozornit.

 • Voucher Držitel Voucher uplatní e-mailem nebo telefonicky prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví Podmínek a na Webu. Uplatnění probíhá následovně:   

  • Zákazník, resp. Držitel Voucheru, nadiktuje číslo Voucheru a základní požadované údaje. V závislosti na typu Trackdays to mohou být základní identifikační a kontaktní údaje, případně typ automobilu. Následně Držitel Voucheru sjedná termín své účasti na konkrétním Trackday.

  • LAPTIME potvrdí sjednané podmínky účasti na Trackday (termín, místo, základní informace o poskytovaném Trackday) na e-mail, který za tímto účelem Držitel Voucheru sdělil LAPTIME.

  • Potvrzením je uzavřena smlouva o účasti na Trackday mezi Držitelem Voucheru a LAPTIME.

 • V případě, že by sjednaný Trackday měl být uskutečněn ve lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy na Voucher dle čl. 4. Podmínek, upozorní ho LAPTIME na tuto skutečnost a umožní uplatnit Voucher pouze s výslovným souhlasem Držitele Voucheru.

 

STORNO PODMÍNKY

 • Touto částí Podmínek se řídí vztah mezi Zákazníkem a LAPTIME od okamžiku, kdy Zákazník uzavřel smlouvu o účasti na Trackday, případně od okamžiku, kdy Držitel Voucheru svůj Voucher uplatnil dle předchozího článku. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností LAPTIME prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tato část se nevztahuje na odstoupení od kupní smlouvy na Voucher, dokud nebyl Voucher uplatněn.

 • Zákazník, který s LAPTIME uzavřel smlouvu o účasti na Trackday, může kdykoli před jejím poskytnutím od této smlouvy odstoupit. Odstoupení je nutné prostřednictvím E-mailu Zákazníka nebo písemně dopisem zaslaným na adresu sídla LAPTIME. Pro určení okamžiku odstoupení od smlouvy je určující datum doručení odstoupení od smlouvy. 

 • Výše odstupného (dále "Storno") v případě odstoupení Zákazníka od smlouvy o účasti na Trackday se určí podle níže uvedených ustanovení. Do časových období uvedených níže se nezapočítává den, kdy má dojít k začátku konání Trackday (např. první den zahájení kurzu apod.). Výše Storna je:

  • v případě odstoupení nejpozději 60 dnů před prvním dnem konání Trackday není sjednáno žádné odstupné; 

  • v případě odstoupení nejpozději do 30 dnů před prvním dnem konání Trackday je odstupné ve výši 50 % z Ceny Trackday;

  • v případě odstoupení méně než 30 dnů před prvním dnem konání Trackday je odstupné 100 % z Ceny Trackday.

  • Jestliže konání Akce nebude ve stanoveném termínu možné z důvodů tzv. vyšší moci (např. natolik nepříznivé povětrnostní podmínky, že by mohly ohrozit zdraví nebo život účastníků; nepřístupné místo konání bez zavinění Pořadatele apod.), případně z dalších důvodů, které Pořadatel nemůže ze své pozice ovlivnit (např. uzavření okruhu jeho správcem pro nepřízeň počasí), vyhrazuje si Pořadatel podle svého uvážení právo:

  • určit náhradní termín konání Akce s tím, že veškeré vstupenky pro všechny Účastníky zůstanou v platnosti bez možnosti vrácení vstupného; nebo

  • zrušit Akci bez náhrady s tím, že Účastníkům, kteří si zakoupili placené vstupenky, bude vráceno vstupné ve výši 50 % pořizovací ceny.

LAPTIME je oprávněno nárok na odstupné započítat na nárok Zákazníka na vrácení zaplacené Ceny ve výši, v jaké LAPTIME odstupné náleží. To platí i v případě, že Zákazník uhradil Cenu pouze z časti.

 • Zákazníkovi, který uplatnil Voucher, případně Držiteli Voucheru, LAPTIME žádné peníze při odstoupení od smlouvy o účasti na Trackday nevrací, ale umožní rezervovat Trackday v jiný termín, pokud bude v dané lhůtě Voucher ještě platný.

 • LAPTIME se zákazníkem mohou sjednat, že se Storno použije na uhrazení jiného Trackday. V takovém případě ale po jejím sjednání není možné, aby Zákazník odstoupil od takto upravené smlouvy o konání Trackday. LAPTIME se Zákazníkem mohou také sjednat, že namísto Zákazníka se Trackday zúčastní jiná osoba než Zákazník.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A MOŽNOSTI REKLAMACE

 • Trackday nebo Voucher má vady tehdy, jestliže má nějaké nedostatky a je poskytována v rozporu s uzavřenou smlouvou (např. je Trackday poskytován po kratší dobu, než bylo sjednáno apod.). Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po dodání Voucheru nebo potvrzení e-mailem jejich správnost a úplnost (především název Trackday, akce či kurzu, místo a čas konání akce či kurzu, cenu a počet vstupenek a další parametry).

 • V případě důvodné a oprávněné reklamace je LAPTIME povinen:

  • odstranit vadu, kterou má Trackday, případně ji doplnit nebo poskytnout náhradní, a to přímo na místě, pokud je to možné; případně opravit chybu Voucheru; a pokud takový postup možný není

  • poskytne LAPTIME slevu ze sjednané Ceny reklamovaného Trackday;

  • v případě, že se vyskytne podstatná neodstranitelná vada Trackday (např. se na základě zaviněného jednání ze strany LAPTIME změní termín poskytování Trackdays), může Zákazník odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení Ceny. V takovém případě se neuplatní ustanovení o odstupném.

 • Postup reklamace:

  • Jakékoli vady je Zákazník povinen nahlásit bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, a to na kontaktní údaje LAPTIME, případně u oprávněného zástupce LAPTIME přímo na místě, a to tak, aby mohla náprava ze strany LAPTIME proběhnout bez zbytečného odkladu, případně přímo na místě konání Trackday;

  • Zákazník je při nahlášení vady povinen popsat druh a povahu vady s připojením případných důkazů.

 • V případě, že v průběhu konání Trackday nastanou okolnosti, jejichž vzniku nebo průběhu nemohl LAPTIME zabránit, nevzniká Zákazníkovi nárok na vrácení uhrazené Ceny za Trackday nebo nárok na poskytnutí slevy z Ceny. Stejně se bude postupovat v případě, že na straně zákazníka vyvstanou takové okolnosti, které mu neumožní Trackday využít. 

 • LAPTIME Zákazníkovi vydá písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. LAPTIME také vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud LAPTIME reklamaci zamítne, vydá o tom Zákazníkovi písemné potvrzení společně s odůvodněním zamítnutí reklamace.

 • Pokud Zákazník uplatní svoje práva z vadného plnění (reklamuje Trackday nebo Voucher), rozhodne LAPTIME o reklamaci ihned a ve složitých případech potom do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená lhůta k odbornému posouzení vady. 

 • Zákazník bere na vědomí, že odstranění vady LAPTIME vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů může LAPTIME prodloužit jen po domluvě se Zákazníkem, ale prodloužení nemůže být na dobu neurčitou ani na dobu nepřiměřeně dlouhou. Pokud lhůta marně uplyne, má se za to, že vada Zboží existovala a Spotřebitel tak má stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

VIS MAIOR

 •  V případě, že Trackday nebude možné uskutečnit v důsledku skutečností, které nejsou na straně LAPTIME a v okamžiku uzavření smlouvy o účasti na Trackday nebyly LAPTIME známy, bude zaplacená Cena použita na úhradu totožného Trackday konaného v dalším nejbližším dalším termínu. Takto může být termín posunut i opakovaně. Zaplacená Cena může být po domluvě smluvních stran případně použita na úhradu jiného Trackday. 

 • V případě, že ke konání a účasti na Trackday bude nutné splnit další podmínky dané předpisy konkrétního státu nebo vlastníkem zařízení, v němž se má Trackday uskutečnit (např. předložení negativního testu na COVID), je Zákazník povinen tyto podmínky splnit a LAPTIME nenese jakoukoli odpovědnost za neumožnění účasti na Trackday v případě, že Zákazník tyto podmínky nesplní. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Osobní údaje Zákazníka LAPTIME zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a příslušnými právními předpisy Evropské Unie. 

 • Osobní údaje, které Zákazník uvede v Objednávce nebo ve smlouvě, slouží výhradně pro potřebu LAPTIME. 

 • Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Informace o zpracování osobních údajů LAPTIME jsou dostupné na adrese www.laptime.cz/gdpr.

INFORMACE O ŘEŠENÍ SPORU A DOHLEDU

 • Vyřizování stížností Zákazníků zajišťuje LAPTIME prostřednictvím elektronické adresy adam@autobeky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle LAPTIME na elektronickou adresu Zákazníka.

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi LAPTIME a Zákazníkem z kupní smlouvy.

 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 • LAPTIME je oprávněno k provozování činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • LAPTIME není ve vztahu k Zákazníkovi vázáno žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 • Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 • K řešení sporů, které vzniknou mezi Zákazníkem a LAPTIME, jsou příslušné české obecné soudy s místní příslušností dle sídla LAPTIME. Tím nejsou dotčena práva Zákazníka - spotřebitele dle příslušných právních předpisů.

 • Pokud se Zákazník s LAPTIME nedohodne jinak, bude veškerá korespondence mezi nimi vedena prostřednictvím e-mailu, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě, že LAPTIME bude Zákazníkovi doručovat na e mail, bude pro tento účel využívat E-mail Zákazníka. Tímto způsobem může být měněna i smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a LAPTIME

 • Smlouvy jsou uloženy elektronicky u LAPTIME a LAPTIME k ní neumožňuje přístup.

 • Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2018

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Společnost: LAPTIME s.r.o.

sídlo: Braunerova 563/7, Libeň 180 00, Praha 8

telefon: +420 607 703

e-mail: info@laptime.cz

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy, jejímž předmětem byla koupě Voucheru/účast na Trackday:

 • specifikace Voucheru/Trackday:

 • objednané dne

 • s číslem objednávky/smlouvy:

 1. Jméno a příjmení:

 2. Ulice a číslo:

 3. PSČ:

 4. Město:

 5. Kontakt:

 6. Číslo účtu:

 7. Datum:

 8. Podpis:

 • tento formulář lze zaslat s vlastnoručním podpisem poštou nebo bez podpisu elektronickou poštou (e-mailem)

bottom of page